A.PERSONAL DETAILS OF APPLICANT (आवेदकको व्यत्तिगत विवरण)

B. EMERGENCY CONTACT PERSON (समस्या पर्दा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति र नम्बर)

C. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS (शैक्षिक योग्यता)

SN

(सि.नं)

Course Name/Level

(पाठ्यक्रम नाम/तह)

Institute Name

(संस्थानको नाम)

Year of Completion

(समाप्ति मिती )

Percentage

(प्रतिशत)

Action

(कार्य)

1

D. WORKING EXPERIENCE AND TRAINING SKILLS (कार्य अनुभव र तलिमहरु)

SN

(सि.नं)

Name of Employer

(रोजगारदाताको नाम )

Position

(पद)

Joining Date

(सुरु मिती )

Contract End Date

(अन्तिम मिती)

Reason of Leaving

(छोड्नुको कारण)

Action

(कार्य)

1

E.INTERVIEW COMMENT (अन्तर्वार्ता टिप्पणी) : FOR OFFICIAL USE ONLY (कम्पनी प्रयोजनको लागि मात्र )

F.Documents